Excalibur planuje pogłębienie wiedzy na temat zmian różnorodności biologicznej gleby i jej synergistycznych efektów w ogrodnictwie, wykorzystując podejście wielopodmiotowe. Aby zrealizować ten cel, nowe wielofunkcyjne mikrobiologiczne bioinokulanty glebowe i bioefektory zostaną przetestowane na trzech modelowych uprawach o znaczeniu gospodarczym (pomidor, jabłko, truskawka) w różnych warunkach eksperymentalnych w całej Europie. Zbadany zostanie także wpływ na rodzimą różnorodność biologiczną. Aby wyjść poza typowe ramy badań dotyczących powiązań między różnorodnością biologiczną gleby a zdrowiem roślin, Excalibur opracuje kompleksową strategię zarządzania glebą, poprawiającą skuteczność praktyk w zakresie biokontroli i bionawożenia w rolnictwie.

W RAMACH PPRJEKTU EXCALIBUR PLANUJE SIĘ:

  1. wielowymiarowe badania interakcji pomiędzy roślinami, a organizmami glebowymi, aby wykorzystać potencjał wielofunkcyjnych bioinokulantów i bioefektorów;
  2. zoptymalizować metody stosowania tych produktów w oparciu o naturalną dynamikę różnorodności biologicznej gleby;
  3. opracować strategię mającą na celu wykorzystanie interakcji różnorodności biologicznej gleby z efektorami biologicznymi i bioinokulacją poprzez ocenę ich wpływu na uprawy i różnorodność biologiczną w nawiązaniu do odmiennych praktyk zarządzania w rolnictwie (konwencjonalne, organiczne) oraz warunków stresu biotycznego i abiotycznego;
  4. zbudować model wielokryterialny do oceny stanu różnorodności biologicznej gleby w systemach upraw w celu bardziej wydajnego wykorzystania bioinokulantów i bioefektorów;
  5. opracować narzędzia techniczne do monitorowania trwałości, bioinokulantów i bioefektorów w warunkach polowych;
  6. ocenić wpływ nowej strategii na gospodarkę, jakość środowiska i funkcje ekosystemowe;
  7. rozpowszechniać wyniki wśród wszystkich zainteresowanych stron za pomocą kompleksowych metod oraz zachęcać do przyjmowania najlepszych praktyk wynikających z nowych strategii na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

Konsorcjum złożone z wielu podmiotów Excalibur obejmuje następujące działania:

  • Działania badawcze w zakresie kompleksowych analiz mechanizmów interakcji: roślina-gleba-mikroorganizm, reakcji roślin na stres biotyczny i abiotyczny oraz produkcję roślinną (WP5). Celem będzie opracowanie nowych praktyk agroekologicznych zarówno na poziomie producentów rolnych (WP3), jak i na poziomie producentów nawozów organicznych i pestycydów (WP2). Wszystkie wyniki projektu zostaną poddane ocenom społecznym, ekonomicznym i środowiskowym (WP1, WP3, WP6).
  • Opracowanie innowacyjnych metod gospodarowania glebą opartych na różnorodności biologicznej, które służą jako prototypy agroekologiczne. Posłużą one do zwiększania skuteczności praktyk kontroli biologicznej i nawożenia biologicznego w ogrodnictwie poprzez wykorzystanie glebowej różnorodności biologicznej w różnych skalach (WP1, WP3, WP4).
  • Demonstracja innowacyjnych technologii stosowania bioproduktów oraz ocena ich wpływu na różnorodność biologiczną gleby (WP3, WP5). W tym ulepszenie formuł już dostępnych szczepów mikroorganizmów z różnymi bioinokulantami i bioefektorami dla wybranych systemów uprawy (WP2).

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu Excalibur (WP), odwiedź sekcję Pakiety robocze.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search