Pakiety robocze

Zadanie WP1 – Wybór prób terenowych i definicja rodzimej glebowej różnorodności biologicznej:

WP1 określa próby polowe i uprawy w kontrastujących warunkach w całej Europie, planując innowacyjną i opartą na różnorodności biologicznej strategię zarządzania. Zostanie oceniona ogólna rodzima różnorodność biologiczna gleby, stanowiąca podstawę oceny dynamiki różnorodności biologicznej. Gleby z wybranych pól zostaną pobrane i dostarczone partnerom zaangażowanym w WP2.

Zadanie WP2 – Rozwój nowych produktów i praktyk:

WP2 skonfiguruje i wdroży nowe produkty, identyfikując kombinacje już dostępnych korzystnych szczepów mikroorganizmów z różnymi bioefektorami dla wybranych systemów uprawy. Ich aktywność będzie oceniana w kontrolowanych warunkach (laboratorium, szklarnia) na różnych typach gleb. Działania te dostarczą informacji w celu poprawy skuteczności bioinokulacji i efektorów, prowadząc najlepsze strategie zarządzania glebą wspierające naturalną różnorodność biologiczną (WP1, WP3 i WP6).

Zadanie WP3 – Wydajność agronomiczna i ewaluacja ekonomiczna:

Skuteczność strategii określonych w WP2 będzie oceniana w warunkach polowych (działania mające na celu redukcję nawozów chemicznych i pestycydów, wzrost odporności upraw na stres biotyczny i abiotyczny). Wyniki będą podstawą opracowania i rozpowszechnienia nowych praktyk zarządzania. Model DSS i inne narzędzia opracowane w WP5 zostaną wdrożone przez rolników w gospodarstwach.

Zadanie WP4 – Wpływ na środowisko i usługi ekosystemowe:

Ta grupa robocza oceni wpływ zastosowania bioinokulantów i bioefektorów na jakość, bioróżnorodność gleby i usługi ekosystemowe (tj. zwalczanie szkodników, pobieranie składników pokarmowych roślin, GHG, dostępność wody, sekwestracja węgla). Metodologie oparte na LCA zostaną wykorzystane do oceny śladu węglowego.

Zadanie WP5 – Zbadanie  i modelowanie relacji roślina-gleba-mikroorganizm:

Ta grupa robocza zbada interakcje między roślinami, glebą i mikroorganizmami oraz mechanizmy kontrolujące odporność roślin na stresy biotyczne i abiotyczne w obecności bioinokulantów i bioefektorów. Zmodeluje mechanizmy leżące u podstaw interakcji biologicznych zachodzących w glebie, przydatne do wspierania zarządzania glebą ukierunkowanego na bioróżnorodność, a także nowe narzędzia diagnostyczne do monitorowania działania bioproduktów mikrobiologicznych w środowisku i profilowania zbiorowisk mikroorganizmów glebowych (WP2 i WP4).

Zadanie WP6 – Integracja nauk społecznych w tym upowszechnianie i transfer innowacji:

Ta grupa robocza zapewni odpowiednie przekazywanie wyników projektu kluczowym interesariuszom. Wykorzysta różne narzędzia dostosowane do każdej z grup docelowych: publikacje naukowe i konferencje, wydarzenia zawodowe, warsztaty szkoleniowe lub dni demonstracyjne dla uczniów szkół rolniczych, rolników, ekspertów, inwestorów i władz. Zostanie utworzona strona internetowa z narzędziami wsparcia dla praktyków rolnictwa, zostaną wykonane ulotki techniczne i filmy. Aktywne działania będą skierowane do grup operacyjnych EIP-AGRI przyczyniając się do szerokiego rozpowszechnienia wyników projektu wśród użytkowników końcowych.

WP1, 2 i 6 będą funkcjonować jako pętla integracyjna do opracowania wstępnych badań w gospodarstwach (WP1), konfigurowania i ulepszania innowacyjnych rozwiązań (WP2) oraz ich oceny z zainteresowanymi stronami (WP6) w zakresie planowanych badań terenowych.

Zadanie WP7 – Zarządzanie projektem:

Ta WP obejmuje wszystkie zadania zarządzania związane z realizacją projektu. Obejmuje to organizowanie corocznych spotkań, posiedzeń komitetów, przygotowywanie okresowych raportów do KE, zarządzanie kwestiami finansowymi i administracyjnymi, ryzykiem, własnością intelektualną i kwestiami etycznymi. Projekt i jego skutki przynoszą korzyści zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Cała komunikacja zostanie sprawdzona pod kątem neutralności płci. Każda przeprowadzona rekrutacja będzie zgodna z wytycznymi ściśle równych szans.

Zadanie WP8 – Wymagania etyczne:

Ten pakiet roboczy określa wymagania etyczne, które musi spełniać projekt. Te wymagania obejmują:

  • dostarczanie szczegółowych informacji na temat procedur i kryteriów wykorzystywanych do rekrutacji uczestników badań;
  • wyznaczenie inspektora ochrony danych, kierownika ds. etyki oraz kierownika ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dostarczanie szczegółowych informacji na temat wszelkiego rodzaju udziału krajów spoza UE w badaniach;
  • pozyskanie informacji na temat możliwych szkód wyrządzonych w środowisku oraz środków, które zostaną podjęte w celu zmniejszenia ryzyka wyrządzenia szkód.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search