Instytut Ogrodnictwa (INHORT – Instytut Ogrodnictwa, skrót „IO”) w Skierniewicach w Polsce, jest rządową organizacją badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powstał 1 stycznia 2011 r. Poprzez połączenie dwóch jednostek badawczych z długą tradycją i dużymi osiągnięciami w ogrodnictwie: Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (założonego w 1951 r.) I Instytutu Warzywnictwa (założonego w 1964 r.). Program badawczy Instytutu obejmuje wszystkie obszary związane z ogrodnictwem, od podstawowych badań dotyczących fizjologii roślin, biochemii i biologii molekularnej, poprzez biotechnologię, kreatywną hodowlę (w tym inżynierię genetyczną), ochronę zasobów genetycznych, fitopatologię, agronomię, ogrodnictwo organiczne, zintegrowaną ochrona roślin, przechowywanie i przetwarzanie owoców i warzyw, badania grzybów jadalnych, bezpieczeństwo żywności, inżynierię ogrodniczę, ekonomię i marketing. Ważną częścią działalności Instytutu są również szkolenia i doradztwo dla rolników i przetwórców.

Badania nad rozwojem innowacyjnych nawozów i pestycydów opartych na mikrobiologicznych bioinokulantach dla zintegrowanych metod produkcji w ogrodnictwie są kluczowym działaniem naukowców instytutu zaangażowanych w projekt, potwierdzonym kilkoma umowami i licencjami z producentami. Naukowcy instytutu biorący udział w działaniach projektu wykorzystają swoje doświadczenie, aby pobrać próby terenowe i określić początkową różnorodność biologiczną (WP1). Następnie INHORT przyczyni się do wyjaśnienia mechanizmów działania różnych bioinokulantów i bioefektorów (WP2), dynamiki różnorodności nicieni glebowych (WP4) i przeprowadzi próby doświadczalne w swoich obiektach eksperymentalnych (WP3). Długie doświadczenie i główna misja INHORT w rozpowszechnianiu wiedzy będą również kluczowe dla działań związanych z WP6.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search